Αποταμίευσις εμπορευμάτων άνευ της καταβολής δασμού

33. Εισαγόμενα εμπορεύματα, ων η περί αποταμιεύσεως διασάφησις ήθελεν εγκριθή, εναποτίθενται εν τη αποθήκη αποταμιεύσεως άνευ της καταβολής οιουδήποτε δασμού.