Απαλλαγή εκ του δασμού ωρισμένων επανεισαγομένων εμπορευμάτων της Κοινοπολιτείας ή αλλοδαπής προελεύσεως

32.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου νομοθετήματος αφορώντος εις τα τελωνεία, εμπορεύματα κατασκευασθέντα ή παραχθέντα εν τη αλλοδαπή, άτινα επανεισάγονται εν τη Δημοκρατία εντός τριών ετών, δυνατόν επί τη επανεισαγωγή των να παραδοθώσι προς εσωτερικήν κατανάλωσιν, εφ' όσον κατά νόμον δύνανται να χρησιμοποιηθώσι προς τούτο, άνευ της καταβολής οιουδήποτε δασμού, εάν αποδειχθή τω Διευθυντή ότι-

(α) ταύτα εις ουδένα υπέκειντο δασμόν κατά την προγενεστέραν εισαγωγήν των ή ότι κατεβλήθη ο εις ον τότε υπέκειντο δασμός· και

(β) επί τη εξαγωγή των δεν επεστράφη ο καταβληθείς δασμός ή έτερος φόρος ή ότι παν ούτω επιστραφέν ποσόν κατεβλήθη εκ νέου τω Δημοσίω Ταμείω· και

(γ) τα εμπορεύματα από της εξαγωγής των ουδεμίαν επεξεργασίαν υπέστησαν εν τη αλλοδαπή:

Νοείται ότι εμπορεύματα, άτινα κατά προγενεστέραν αυτών εισαγωγήν εδηλώθησαν εν τη περί αυτών διασαφήσει ως προοριζόμενα προς διαμετακόμισιν ή μεταφόρτωσιν ή, ων επετράπη παράδοσις άνευ της καταβολής οιουδήποτε δασμού, ως εκ του γεγονότος ότι εισήχθησαν μόνον προσωρινώς επί τω τέλει μεταγενεστέρας επανεξαγωγής των και άτινα κατ' ακολουθίαν επανενήχθησαν, επανεισαγόμενα λογίζονται ως το πρώτον εισαγόμενα εμπορεύματα.

(2) Η απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς που προβλέπεται στο εδάφιο (1) δεν παρέχεται για-

(α) Τα εμπορεύματα που εξάγονται εκτός του εδάφους της Δημοκρατίας στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή εκτός εάν τα εν λόγω εμπορεύματα βρίσκονται ακόμα στην κατάσταση που εξήχθησανֹ και

(β) τα παράγωγα προϊόντα που αρχικά εξήχθησαν ή επανεξήχθησαν από τη Δημοκρατία υπό το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.