Εθνική διαμετακόμιση

34Α-(1) Ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψει εντός της Δημοκρατίας την μεταφορά εμπορευμάτων για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι νενομισμένοι δασμοί και φόροι, με την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί γι’ αυτά διασάφηση εθνικής διαμετακόμισης και υπό τους όρους που κατά την κρίση του θα κριθούν αναγκαίοι.  Δύναται ακόμη να καθορίσει χρονικά περιθώρια για τη λήξη της εθνικής διαμετακόμισης:

Νοείται ότι, δεν απαιτείται διασάφηση εθνικής διαμετακόμισης για εμπορεύματα τα οποία -

(α) Έχουν εισαχθεί ταχυδρομικώς και η εθνική διαμετακόμιση αναλαμβάνεται από την ταχυδρομική υπηρεσίαֹ

(β) Διακινούνται με δελτία TIR ή ATA CARNET.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει τα έντυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διασάφηση εθνικής διαμετακόμισης, καθώς και τα στοιχεία που αυτή πρέπει να περιέχει.

(3) Για να επιτραπεί η εθνική διαμετακόμιση, ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει την κατάθεση ικανοποιητικής εγγύησης.  Δύναται επίσης να επιθέσει σφραγίδες επί των εμπορευμάτων ή της συσκευασίας αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η αναγνώριση της ταυτότητάς τους στο τόπο παραλαβής τους.  Η διασάφηση εθνικής διαμετακόμισης συνοδεύει τα υπό εθνική διαμετακόμιση εμπορεύματα κατά την μεταφορά τους.

(4) Στην περίπτωση που η διασάφηση εθνικής διαμετακόμισης αφορά εισαγόμενα εμπορεύματα για μεταφορά από μια τελωνειακή αποθήκη σε άλλη, ενημερώνεται σχετικά το δηλωτικό εισαγωγής.

(5) Λάθη ή παραλείψεις που εντοπίζονται σε διασάφηση εθνικής διαμετακόμισης τυγχάνουν χειρισμού ανάλογου με αυτόν που αφορά τις διασαφήσεις εισαγωγής και εξαγωγής.

(6) Η εθνική διαμετακόμιση θεωρείται ότι έληξε όταν τα υπό εθνική διαμετακόμιση εμπορεύματα και η διασάφηση εθνικής διαμετακόμισης παρουσιαστούν στο Τελωνείο προορισμού. Το Τελωνείο προορισμού οφείλει να ενημερώσει το Τελωνείο αποστολής για την άφιξη των εμπορευμάτων.  Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που κατατίθεται η διασάφηση εθνικής διαμετακόμισης.

(7) Η εθνική διαμετακόμιση εκκαθαρίζεται όταν ο Διευθυντής, με βάση τη σύγκριση των στοιχείων που διατίθενται στο Τελωνείο αναχώρησης και των στοιχείων που διατίθενται στο Τελωνείο προορισμού, είναι σε θέση να ορίσει ότι η εθνική διαμετακόμιση έχει λήξει με το ορθό τρόπο.

(8) Η κατατεθείσα εγγύηση επιστρέφεται ή αποδεσμεύεται όταν ο Διευθυντής διαπιστώσει ότι η εθνική διαμετακόμιση εκκαθαρίστηκε και ότι διακανονίστηκε οποιαδήποτε διαφορά προέκυψε:

Νοείται ότι, εάν η διασάφηση εθνικής διαμετακόμισης γίνεται με διαδικασίες πληροφορικής, οι διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 30 για τη διασάφηση τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής.