Απαλλαγή εμπορευμάτων προσωρινώς εισαγομένων εκ του δασμού, κ.λ.π.

35. Εις περιπτώσεις, άτινας το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε, διά Κανονισμών καθορίσει, εφ' όσον ο Διευθυντής πεισθή ότι εμπορεύματα εισάγονται προσωρινώς επί τω τέλει επανεξαγωγής των ή εισάγονται επί τω τέλει επανεξαγωγής των υπό μορφή παράγωγων προϊόντων ούτος δύναται να επιτρέψη παράδοσιν αυτών, υπό όρους εκάστοτε καθοριζομένους κατά το δοκούν, και άνευ της καταβολής οιουδήποτε δασμού.