Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να παρέχει ατέλεια

36.-(1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να παρέχει ατέλεια από τελωνειακούς δασμούς σε ειδικά καθορισμένα εμπορεύματα που εισάγονται στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου δύναται να επιβάλλει σε σχέση με ατέλεια που προνοείται από αυτό, όρους, συμπεριλαμβανομένων και όρων που θα εκπληρωθούν μετά την εισαγωγή των εμπορευμάτων.

(2) Η συμπερίληψη οποιουδήποτε είδους εμπορευμάτων σε διάταγμα που θα εκδοθεί δυνάμει του εδαφίου (1) δε θα ερμηνεύεται ότι επιτρέπει την εισαγωγή τέτοιων εμπορευμάτων κατά παράβαση οποιασδήποτε απαγορευτικής διάταξης ή περιορισμού που βρίσκεται κατά καιρούς σε ισχύ σχετικά με το είδος αυτό δυνάμει οποιουδήποτε νομοθετήματος.