Απαλλαγή ετικεττών ή ετέρων ειδών εκ του δασμού

37. Υπό όρους και περιορισμούς επιβαλλομένους κατά το δοκούν, ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψη την παράδοσιν, άνευ της καταβολής οιωνδήποτε δασμών εισαγωγής, ετικεττών ή ετέρων ειδών, παρεχομένων άνευ οιασδήποτε επιβαρύνσεως επί τω τέλει επανεξαγωγής των μετ' εμπορευμάτων, κατασκευαζομένων ή παραγομένων εν τη Δημοκρατία και προοριζομένων δι' εξαγωγήν.