Απαλλαγή αρχαιοτήτων

38. Ουδείς τελωνειακός δασμός επιβάλλεται επί τη εισαγωγή οιωνδήποτε εμπορευμάτων (εξαιρουμένων των οινοπνευματωδών και οίνων), άτινα, ως ήθελεν αποδειχθή τω Διευθυντή, κατεσκευάσθησαν ή παρήχθησαν πλέον των εκατόν ετών προ της εισαγωγής των.