Δήμευσις εμπορευμάτων παρανόμως εισαγομένων

39. Οσάκις-

(α) εκτός ως άλλως προνοείται εν τω παρόντι Νόμω, εισαγόμενα εμπορεύματα, υποκείμενα εις τελωνειακόν δασμόν, εκφορτώνται εν οιωδήποτε λιμένι ή εξ οιουδήποτε αεροσκάφους εν τη Δημοκρατία ή μεταφέρονται εκ του τόπου της εισαγωγής ή εξ οιασδήποτε εγκεκριμένης αποβάθρας, σταθμού ελέγχου ή τελωνειακής αποθήκης, άνευ της καταβολής του εις ον υπόκεινται δασμού· ή

(β) εμπορεύματα, ουσίες ή υλικά, περιλαμβανομένων πυρηνικών υλικών ή ουσιών εισάγονται, αποβιβάζονται, εκφορτώνονται ή ευρίσκονται εν διαμετακομίσει κατά παράβαση οποιασδήποτε απαγορευτικής διάταξης ή περιορισμού, που εκάστοτε ισχύει αναφορικά με τα εν λόγω εμπορεύματα, ουσίες ή υλικά, δυνάμει οποιασδήποτε νομοθετικής πράξης ή συνθήκης η οποία δεσμεύει την Κυπριακή Δημοκρατία· ή

(γ) εμπορεύματα υποκείμενα εις τελωνειακόν δασμόν ή εμπορεύματα, ων η εισαγωγή απαγορεύεται ή υπόκειται εις περιορισμούς δυνάμει οιασδήποτε νομοθετικής πράξεως, εξευρίσκονται, προ ή μετά την εκφόρτωσιν των, ότι ήσαν κεκρυμμένα καθ' οιονδήποτε τρόπον επί πλοίου ή αεροσκάφους· ή

(δ) εμπορεύματα εισάγονται κεκρυμμένα εντός δοχείου, περιέχοντος εμπορεύματα διαφορετικής κλάσεως· ή

(ε) εισαγόμενα εμπορεύματα εξευρίσκονται, προ ή μετά την παράδοσιν των, ως μη συνάδοντα προς τα εν τη διασαφήσει καθοριζόμενα τοιαύτα· ή

(στ) εισαγόμενα εμπορεύματα αποκρύπτονται ή συσκευάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπον επί τω τέλει εξαπατήσεως λειτουργού,

τα εμπορεύματα ταύτα υπόκεινται εις δήμευσιν:

Νοείται ότι οσάκις επί τη εισαγωγή εμπορευμάτων, ων η εισαγωγή, δυνάμει νομοθετικής πράξεως, τελεί εκάστοτε υπό απαγόρευσιν ή περιορισμόν-

(i) ορίζεται εν τω δηλωτικώ ότι προορίζονται να εξαχθώσι διά του αυτού πλοίου ή αεροσκάφους· ή

(ii)δηλώνται εν τη διασαφήσει ως προοριζόμενα να διαμετακομισθώσιν ή μεταφερθώσιν· ή

(iii)δηλώνται εν τη διασαφήσει ως προοριζόμενα δι' αποταμίευσιν και εξαγωγήν ή χρήσιν αυτών ως εφοδίων,

ο Διευθυντής δύναται κατά το δοκούν να επιτρέψη ανάλογον μεταχείρησιν των.