Ποινή διά την παραβίασιν σφραγίδων, κ.λ.π.

61. Εν η περιπτώσει άνευ εξουσιοδοτήσεως του αρμοδίου λειτουργού, καθ' οιονδήποτε χρόνον εν όσω το πλοίον ευρίσκεται εντός των ορίων οιουδήποτε λιμένος ή διαπλέει μεταξύ λιμένων ή εν όσω το αεροσκάφος ευρίσκεται εν τη Δημοκρατία, εκουσίως ανοίγεται, αλλοιούται ή παραβιάζεται οιονδήποτε κλείθρον, σήμα ή σφραγίς τεθειμένη υπό τίνος λειτουργού, εν τη ενασκήσει εξουσίας παραχωρηθείσης αυτώ υπό του παρόντος Νόμου, επί εμπορευμάτων ευρισκομένων εν πλοίω ή αεροσκάφει ή εφ' οιουδήποτε μέρους ή δοχείου, εν ω φυλάττονται τα εν λόγω εμπορεύματα ή εάν, πριν ή κατά νόμον αφαιρέθη το κλείθρον, σήμα ή σφραγίς μεταφερθώσι κρυφίως οιαδήποτε των εμπορευμάτων τούτων, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.