Ποινή διά σηματοδοσίαν εις λαθρεμπόρους

62.-(1) Πας όστις δι' οιωνδήποτε μέσων σηματοδοτεί ή διαβιβάζει μήνυμα εξ οιουδήποτε μέρους της Δημοκρατίας ή εξ οιουδήποτε πλοίου ή αεροσκάφους προς παροχήν πληροφοριών εις οιονδήποτε πρόσωπον εν τινι πλοίω ή αεροσκάφει, επί τω τέλει λαθραίας εν τη Δημοκρατία εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων, ανεξαρτήτως του γεγονότος εάν το πρόσωπον, δι' ο προορίζεται το σήμα ή μήνυμα είναι εις θέσιν να δεχθή τούτο ή είναι εν τη πραγματικότητι απησχολημένον κατά τον δεδομένον τούτον χρόνον εις λαθρεμπορίαν, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000 ή εις φυλάκισιν μέχρις ενός έτους ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης ο εξοπλισμός δε ή μηχάνημα όπερ ήθελε χρησιμοποιηθή διά την σηματοδοσίαν ή διαβίβασιν μηνυμάτων υπόκειται εις δήμευσιν.

(2) Εάν οιοσδήποτε λειτουργός ή αστυνομικός ευλόγως υποψιάζεται ότι διενεργείται σηματοδοσία ή διαβιβάζεται μήνυμα ως εν τοις ανωτέρω ή μέλλει να διενεργηθή ή διαβιβασθή εξ οιουδήποτε πλοίου, αεροσκάφους, οχήματος, οικίας ή τόπου, ούτος δύναται να επιβιβασθή ή εισέλθη εις το εν λόγω πλοίον, αεροσκάφος, όχημα, οικίαν ή τόπον και να λάβη παν ευλόγως αναγκαίον μέτρον, ίνα ανακόψη ή παρεμπόδιση την τοιαύτην σηματοδότησιν ή διαβίβασιν μηνύματος.