Ποινή διά παρέμβασιν εις δημόσια σκάφη, κ.λ.π.

63.-(1) Πας όστις, άνευ νομίμου και επαρκούς αιτίας παρεμβαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπον εις πλοίον, αεροσκάφος, όχημα, σημαντήρα, άγκυραν, άσυλον, σχοινίον ή σήμα, χρησιμοποιούμενον διά τους σκοπούς οιωνδήποτε των δυνάμει του παρόντος Μέρους αρμοδιοτήτων του Διευθυντού, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £50.

(2) Πας όστις βάλλει εναντίον οιουδήποτε σκάφους, αεροσκάφους ή οχήματος εν τη υπηρεσία της Δημοκρατίας, εν όσω τούτω χρησιμοποιείται εις την καταστολήν της λαθρεμπορίας, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μέχρι πέντε ετών.