Ειδική ποινή οσάκις ο αδικοπραγών είναι ένοπλος ή μετημφιεσμένος

64.-(1) Πας όστις ενέχεται εις την διακίνησιν, μεταφοράν ή απόκρυψιν εμπορευμάτων κατά παράβασιν ή επί τω τέλει παραβάσεως οιασδήποτε απαγορευτικής διατάξεως ή περιορισμού, εκάστοτε τελούντος εν ισχύϊ δυνάμει οιασδήποτε νομοθετικής πράξεως, αφορώσης εις την εισαγωγήν ή εξαγωγήν τούτων, ή άνευ της καταβολής του αναλογούντος αυτοίς δασμού ή φόρου ή της παροχής εγγυήσεως διά την πληρωμήν του αναλογούντος αυτοίς δασμού ή φόρου, πράττει δε ούτω φέρων επιθετικά όπλα ή μετημφιεσμένος καθ' οιονδήποτε τρόπον, και πας όστις ούτω ωπλισμένος ή μετημφιεσμένος εξευρίσκεται εν τη Δημοκρατία εν τη κατοχή εμπορευμάτων υποκειμένων εις δήμευσιν δυνάμει των περί Τελωνείων νόμων, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μέχρι τριών ετών.