Ποινή διά προσφοράν εμπορευμάτων προς πώλησιν ως λαθραίων

65. Εάν πρόσωπον τι προσφέρη προς πώλησιν εμπορεύματα, ως εισαχθέντα άνευ της καταβολής δασμού ή ως άλλως πως παρανόμως εισαχθέντα, τότε ανεξαρτήτως εάν τα εμπορεύματα ούτω εισήχθησαν ή εάν υπέκειντο εν τη πραγματικότητι εις την καταβολήν δασμού ή μη, ταύτα υπόκεινται εις δήμευσιν και ο προσφέρων ταύτα εις πώλησιν είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν την εις τριπλούν αξίαν των εμπορευμάτων ή τας £500 ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών.