Δήμευσις πλοίου κατεσκευασμένου διά την απόκρυψιν εμπορευμάτων

66. Οσάκις-

(α) πλοίον τι είναι ή ήτο εντός των ορίων οιουδήποτε λιμένος ή εντός δώδεκα ναυτικών μιλίων από των ακτών της Δημοκρατίας· ή

(β) αεροσκάφος είναι ή ήτο εις οιονδήποτε μέρος εν τη Δημοκρατία, επί τη ξηρά ή εν ύδασι,

κατεσκευασμένον, προσηρμοσμένον, διεσκευασμένον ή καθ' οιονδήποτε τρόπον συνηρμολογημένον προς απόκρυψιν εμπορευμάτων, το πλοίον ή αεροσκάφος υπόκειται εις δήμευσιν.