Δήμευσις πλοίου εκρίπτοντος φορτίον, κ.λ.π.

67.-(1) Εάν οιονδήποτε μέρος του φορτίου πλοίου εκριφθή εκ του πλοίου ή καταστροφή προς αποφυγήν κατασχέσεως αυτού-

(α) ενόσω το πλοίον είναι εντός δώδεκα ναυτικών μιλίων από των ακτών της Δημοκρατίας· ή

(β) καθ' οιονδήποτε χρόνον διαρκούσης της διώξεως πλοίου, προσηκόντως κληθέντος υπό σκάφους εν τη υπηρεσία της Δημοκρατίας όπως ανακωχεύση και μη συμμορφωθέντος προς τούτο,

το πλοίον υπόκειται εις δήμευσιν.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου πλοίον τι λογίζεται προσηκόντως κληθέν όπως ανακωχεύση-

(α) εάν το καλούν σκάφος χρησιμοποιήση διεθνή κώδικα σημάτων ή έτερα ανεγνωρισμένα μέσα και εφ' όσον φέρει αναπεπταμένην την νόμιμον αυτού σημαίαν·

(β) εάν καθ' ον χρόνον εγένετο η κλήσις το πλοίον ευρίσκετο εντός δώδεκα ναυτικών μιλίων από των ακτών της Δημοκρατίας.