Δήμευσις πλοίου ή αεροσκάφους μη δυναμένου να εξηγήση την απώλειαν φορτίου

68. Οσάκις πλοίον είναι εντός των ορίων οιουδήποτε λιμένος ή αεροσκάφος εν τη Δημοκρατία κομίζον επ' αυτού φορτίον, και σημαντικόν μέρος του φορτίου εξευρίσκεται μεταγενεστέρως ως ελλείπον, τότε εάν ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του αεροσκάφους δεν δυνηθή να εξηγήση την απώλειαν κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Διευθυντήν, το πλοίον ή αεροσκάφος υπόκειται εις δήμευσιν.