Πλοία μη ανακωχεύοντα

69.-(1) Πλην εν περιπτώσει, καθ' ην ήθελε συντρέξει νόμιμος και επαρκής προς τούτο αιτία, εάν οιονδήποτε πλοίον υποκείμενον εις δήμευσιν ή επιθεώρησιν δυνάμει οιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κληθέν προς τούτο δεν ανακωχεύση, ο πλοίαρχος υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £50.

(2) Μετά προειδοποιητικήν βολήν δυνατόν να βληθή παν πλοίον όπερ, υποκείμενον εις δήμευσιν ή επιθεώρησιν ως εν τοις ανωτέρω, κληθέν προς τούτο δεν ανακωχεύει και ούτω διώκεται υπό σκάφους εν τη υπηρεσία της Δημοκρατίας, έχοντος αναπεπταμένην την νόμιμον αυτού σημαίαν.