Χρόνος εισαγωγής, εξαγωγής, κ.λ.π.

70.-(1) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα τυγχάνωσιν εφαρμογής διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως και πάσης ετέρας εις τα τελωνεία αφορώσης νομοθετικής πράξεως. (2) Χρόνος εισαγωγής εμπορευμάτων λογίζεται-

(α) οσάκις μεν τα εμπορεύματα κομίζονται διά θαλάσσης, ο χρόνος καθ' ον το κομίζον ταύτα πλοίον αφικνείται εντός των ορίων λιμένος τινός·

(β)οσάκις τα εμπορεύματα κομίζονται δι' αέρος, ο χρόνος καθ' ον το κομίζον ταύτα αεροσκάφος προσγειούται εν τη Δημοκρατία ή ο χρόνος, καθ' ον τα εμπορεύματα εκφορτούνται εν τη Δημοκρατία ή καθ' οιονδήποτε των δύο τούτων χρονικών σημείων ήθελεν επισυμβή πρώτον:

Νοείται ότι εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων κομιζομένων διά θαλάσσης, δι' α δεν απαιτείται η κατάθεσις διασαφήσεως δυνάμει του άρθρου 24, χρόνος εισαγωγής λογίζεται ο χρόνος καθ' ον το κομίζον ταύτα πλοίον αφικνείται εντός των ορίων του λιμένος εις ον εκφορτούνται.

(3) Χρόνος εξαγωγής διά θαλάσσης ή αέρος οιωνδήποτε εμπορευμάτων εκ της Δημοκρατίας λογίζεται ο χρόνος, καθ' ον ταύτα φορτούνται προς εξαγωγήν:

Νοείται ότι εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων οιασδήποτε κατηγορίας ή κλάσεως, διά την εξαγωγήν των οποίων θέλει εκάστοτε τελεί εν ισχύϊ οιαδήποτε απαγορευτική διάταξις ή περιορισμός δυνάμει νομοθετικής τίνος πράξεως, άτινα εξάγονται διά θαλάσσης ή αέρος, χρόνος εξαγωγής λογίζεται ο χρόνος, καθ' ον το πλοίον ή αεροσκάφος εξαγωγής αναχωρεί εκ του τελευταίου λιμένος ή τελωνειακού αερολιμένος, εις ον εξεδόθη και η άδεια απόπλου ή αναχωρήσεως, πριν ή τούτο αποπλεύση ή αναχωρήση διά τινα προορισμόν εν τη αλλοδαπή.

(4) Πλοίον τι λογίζεται εισπλεύσαν ή απολεύσαν εκ τίνος λιμένος, καθ' ον χρόνον το πλοίον εισέρχεται ή, αναλόγως της περιπτώσεως, καταλείπει τα όρια του λιμένος τούτου.