Έγκρισις αποθηκών αποταμιεύσεως

71.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να εγκρίνη διά χρονικά διαστήματα και υπό όρους καθοριζομένους κατά το δοκούν και επί τω όρω καταβολής των υπό του Υπουργού καθοριζομένων τελών, τόπους ασφαλούς εναποθέσεως, φυλάξεως και αποταμιεύσεως-

(α) υποκειμένων εμπορευμάτων άνευ της πληρωμής του εις ον υπόκεινται δασμού, υπό όρους και περιορισμούς επιβαλλομένους υπό του Διευθυντού κατά το δοκούν·

(β) υπό τους άνω όρους και περιορισμούς, εμπορευμάτων προοριζομένων δι' εξαγωγήν ή ως εφοδίων, εφ' όσον πρόκειται περί εμπορευμάτων μη δυναμένων κατά νόμον να χρησιμοποιηθώσι δι' εσωτερικήν κατανάλωσιν·

(γ) εμπορευμάτων, άτινα δύνανται να αποταμιευθώσι δυνάμει των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, άνευ της καταβολής του αναλογούντος αυτοίς φόρου καταναλώσεως·

(δ) εμπορευμάτων, άτινα δύνανται να αποταμιευθώσι δυνάμει των εις τα τελωνεία ή τους φόρους καταναλώσεως αφορώντων νόμων, επί τη επιστροφή του καταβληθέντος δασμού ή φόρου,

πας δε ούτω εγκεκριμένος τόπος αποταμιεύσεως καλείται εν τω παρόντι Νόμω "αποθήκη αποταμιεύσεως".

(2) Ο Διευθυντής δύναται να εκδίδη εκάστοτε οδηγίας-

(α)καθ' όσον αφορά εις εμπορεύματα, άτινα δύνανται ή δεν δύνανται να εναποτεθώσιν εις ειδικήν τινα αποθήκην ή κατηγορίαν αποθηκών αποταμιεύσεως·

(β) καθ' όσον αφορά εις το διαμέρισμα οιασδήποτε αποθήκης, εν ω δυνατόν να αποταμιεύωνται εμπορεύματα οιασδήποτε κατηγορίας ή κλάσεως.

(3) Εάν μετά την έγκρισιν αποθήκης αποταμιεύσεως ο κάτοχος αυτής προβή, άνευ της προηγουμένης αδείας του Διευθυντού, εις οιανδήποτε μετατροπήν ή προσθήκην εν αυτή, ούτος είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £750.

(3Α) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποιήσεις που δημοσιεύο νται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να ρυθμίσει τις λε πτομέρειες καθ' όσον αφορά την έγκριση, τη λειτουργία και τον έλεγ χο των αποθηκών αποταμιεύσεως.

(4) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει οιανδήποτε γνωστοποίηση γενομένη ή οιονδήποτε όρον επιβληθέντα ή οδηγίαν εκδοθείσαν υπό του Διευθυντού δυνάμει του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.