Διασάφησις, σήμανσις κ.λ.π. εμπορευμάτων προς αποταμίευσιν

72.-(1) Εάν η κατατεθείσα διασάφησις εισαγωγής ωρισμένων εμπορευμάτων περιέχη ρήτραν αποταμιεύσεως, ταύτα λογίζονται προσηκόντως αποταμιευθέντα, αφ' ης ο αρμόδιος λειτουργός πιστοποίηση ότι συνεπληρώθη η εις ταύτα αφορώσα διαδικασία καταθέσεως και αποταμιεύσεως.

(2) Πριν ή αποταμιευθώσιν έτερα εμπορεύματα, ο ιδιοκτήτης των εμπορευμάτων οφείλει να καταθέση παρά τω αρμοδίω λειτουργώ διασάφησιν εν ω τύπω και τρόπω και περιέχουσαν τοιαύτα στοιχεία ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει.

(3) Εμπορεύματα, μεταγόμενα εις τινα αποθήκην αποταμιεύσεως εξ ετέρας τοιαύτης, λογίζονται ως εμπορεύματα το πρώτον αποταμιευόμενα, ειμή μόνον ότι τα δύο αμέσως προηγούμενα εδάφια δεν θα τυγχάνωσιν εφαρμογής.

(4) Εξαιρέσει της περιπτώσεως, καθ' ην ήθελεν άλλως προνοεί ο παρών Νόμος, τα εμπορεύματα αποταμιεύονται εντός των δοχείων ή δεμάτων, εν οις περιείχοντο, ότε το πρώτον κατετέθη διασάφησις αποταμιεύσεως.

(5) Ο ιδιοκτήτης αποταμιευμένων εμπορευμάτων δέον όπως σημειοί τα περιέχοντα ταύτα δοχεία ή δέματα εν ω τρόπω θέλει ορίσει ο αρμόδιος λειτουργός και τηρουμένης οιασδήποτε ετέρας τοιαύτης οδηγίας, διατηρή ταύτα ούτω σεσημασμένα εν όσω ευρίσκονται αποταμιευμένα· πας όστις παραλείπει να συμμορφωθή προς τας διατάξεις του παρόντος εδαφίου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250.

(6) Εκτός ως άλλως προνοεί ο παρών Νόμος οσάκις άνευ της αδείας του αρμοδίου λειτουργού

(α) τα εμπορεύματα αποταμιεύονται εις δοχεία ή δέματα μη συνάδοντα προς τα καθοριζόμενα εν τη διασαφήσει αποταμιεύσεως· ή

(β)επενεχθή οιαδήποτε αλλαγή εις αποταμιευμένα εμπορεύματα ή εις την συσκευασίαν, σήμανσιν των δοχείων ή δεμάτων, μετά την προσηκόντως γενομένην αποταμίευσιν των,

τα εμπορεύματα ταύτα υπόκεινται εις δήμευσιν.