Ευθύνη διά την επίδειξιν και ασφαλή φύλαξιν αποταμιευμένων εμπορευμάτων

73.-(1) Ο κάτοχος αποθήκης αποταμιεύσεως οφείλει όπως, καλούμενος προς τούτο υπό τίνος λειτουργού επιδεικνύη αυτώ άπαντα τα αποταμιευμένα εν τη αποθήκη εμπορεύματα, δι' α δεν παρεσχέθη κατά νόμον εξουσιοδότησις προς μεταφοράν αυτών εκ της αποθήκης· εάν δε παραλείψη να πράξη ούτω, ούτος υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £25 δι' έκαστον μη επιδειχθέν δοχείον ή δέμα.

(2) Ο κάτοχος αποθήκης αποταμιεύσεως οφείλει όπως στοιβάζη έκαστον δοχείον ή δέμα εμπορευμάτων αποταμιευμένων εν αυτή κατά τρόπον ώστε ευχερώς να δύναται τις να πλησίαση ταύτα· διά παν δοχείον ή δέμα μη ούτω στοιβασθέν υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £25.

(3) Ο Διευθυντής ως και πας λειτουργός, ενεργών εντός των ορίων της αρμοδιότητος αυτού, ουδεμίαν ευθύνην προς αποζημίωσιν υπέχουν ουδέ δύνανται να εναχθώσι διά ζημίαν ή βλάβην επενεχθείσαν εις εμπορεύματα, εν όσω ταύτα ευρίσκονται εν τινι αποθήκη αποταμιεύσεως, ή διά παράνομον μεταφοράν εμπορευμάτων εξ αυτής:

Νοείται ότι, εν η περιπτώσει αποταμιευμένα εμπορεύματα ήθελον καταστραφή, κλαπή ή παρανόμως μεταφερθή τη συνδρομή ή τη συνεργεία λειτουργού τίνος και ο λειτουργός ούτος ευρεθή ένοχος του αδικήματος τότε, εκτός εάν ο κάτοχος της αποθήκης ή ο ιδιοκτήτης των εμπορευμάτων μετέσχεν εις την διάπραξιν του αδικήματος, η Δημοκρατία υπέχει ευθύνην προς καταβολήν αποζημιώσεως διά πάσαν ζημίαν επενεχθείσαν εκ της τοιαύτης καταστροφής, κλοπής ή μεταφοράς και ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Νόμου ουδείς δασμός ή φόρος καταβάλλεται αναφορικώς προς τα εμπορεύματα υπό του ως είρηται κατόχου ή ιδιοκτήτου· παν δε ποσόν όπερ ήθελε καταβληθή υπό μορφήν δασμού ή φόρου επί των τοιούτων εμπορευμάτων παρ' εκατέρου των άνω προσώπων προ της καταδίκης επιστρέφεται.