Επιθεώρησις, δειγματοληψία κ.λ.π., αποταμιευμένων εμπορευμάτων υπό του ιδιοκτήτου

74.-(1) Επιφυλασσομένου παντός περιορισμού ή όρου, ον ήθελεν επιβάλει ο κάτοχος της αποθήκης αποταμιεύσεως, ο ιδιοκτήτης οιωνδήποτε αποταμιευμένων εμπορευμάτων δύναται τη αδεία του αρμοδίου λειτουργού-

(α) να επιθεωρή τα εμπορεύματα και τα περιέχοντα ταύτα δοχεία και να παρεμποδίζη οιανδήποτε απώλειαν εξ αυτών· και

(β)επιδεικνύη ταύτα προς πώλησιν.

(2) Εν η περιπτώσει ο αρμόδιος λειτουργός απαιτήσει όπως η επιθεώρησις ή επίδειξις των εμπορευμάτων διενεργήται παρουσία αυτού, ούτος οφείλει όπως, εφ' όσον είναι πρακτικώς εφικτόν, παραστή κατά πάντα εύλογον, προς τούτο υποδειχθέντα αυτώ, χρόνον ουδεμίαν όμως υποχρέωσιν υπέχει όπως παρίσταται διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου πλείονας της μιας φοράς εν ενί διαστήματι εικοσιτεσσάρων ωρών, τη αιτήσει του αυτού προσώπου ή αναφορικώς προς τα αυτά εμπορεύματα.

(3) Ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψη εις τον κύριον αποταμιευμένων εμπορευμάτων όπως λαμβάνη δείγματα υπό τοιούτους όρους και επί τη προϋποθέσει καταθέσεως διασαφήσεως ή καταβολής του δασμού, ως ούτος ήθελεν εκάστοτε καθορίσει κατά το δοκούν.