Επιχείρησις πράξεων επί αποταμιευμένων εμπορευμάτων

75.-(1) Άνευ επηρεασμού οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου, δι' ης επιτρέπεται η επιχείρησις οιασδήποτε πράξεως επί εμπορευμάτων εν αποταμιεύσει, ο Διευθυντής δύναται, εν τη περιπτώσει τοιούτων εμπορευμάτων και υπό τοιούτους όρους και περιορισμούς ως ήθελεν εκάστοτε καθορίσει κατά το δοκούν, να επιτρέψη την διαλογήν, διαχωρισμόν, συσκευασίαν ή εκ νέου συσκευασίαν εν αποθήκη αποταμιεύσεως τεθειμένων εμπορευμάτων και την επ' αυτών διενέργειαν οιασδήποτε ετέρας πράξεως, ήτις ήθελεν είναι αναγκαία διά την συντήρησιν, πώλησιν, φόρτωσιν ή διάθεσιν των εμπορευμάτων, ην ήθελε κρίνει σκόπιμον, δύναται δε να εκδώση οδηγίας αναφορικώς προς τας αποθήκας αποταμιεύσεως ή τα διαμερίσματα αυτών, εν οις δυνατόν να διενεργηθώσι πράξεις ως αι ανωτέρω.

(2) Πας όστις επιχειρεί οιανδήποτε πράξιν επί εμπορευμάτων εν αποταμιεύσει κατά παρέκκλισιν αδείας παρασχεθείσης δυνάμει του παρόντος άρθρου ή κατά παρέκκλισιν οιασδήποτε ετέρας διατάξεως ως εν τοις ανωτέρω, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500, τα δε εμπορεύματα υπόκεινται εις δήμευσιν.