Προσκόμισις αποδεικτικών στοιχείων προς ενίσχυσιν παρασχεθεισών πληροφοριών

60. Ο Διευθυντής δύναται, εφ' όσον κρίνει τούτο αναγκαίον, να απαιτήση την προσκόμισιν αποδεικτικών στοιχείων προς ενίσχυσιν των δυνάμει του παρόντος Μέρους παρεχομένων πληροφοριών περί τα εισαγόμενα ή εξαγόμενα εμπορεύματα.