Τελωνειακός έλεγχος προσώπων εισερχομένων ή εξερχομένων της Δημοκρατίας και απαλλαγαί εκ τελωνειακών δασμών

59.-(1) Πας εισερχόμενος εν τη Δημοκρατία οφείλει όπως δηλώση εν ω τόπω, χρόνω και τρόπω, ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει, παν ό,τι περιέχεται εν ταις αποσκευαίς του ή κομίζεται υπ' αυτού-

(α)όπερ ούτος απέκτησεν εκτός της Δημοκρατίας· ή

(β)προκειμένου περί εμπορευμάτων υποκειμένων εις δασμόν, όπερ ούτος απέκτησεν άνευ καταβολής του εις ον υπόκειται δασμού ή αναφορικώς προς ο επεστράφη ο καταβληθείς δασμός, και αναφορικώς προς ο δεν δικαιούται απαλλαγής εκ της καταβολής του αναλογούντος αυτώ δασμού δυνάμει οιουδήποτε Διατάγματος εκδοθησομένου δυνάμει του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι, τη αιτήσει οιουδήποτε προσώπου εισερχομένου εν τη Δημοκρατία, η δήλωσις γίνεται εις ιδιαίτερον χώρον καθοριζόμενον επί τούτω υπό του Διευθυντού.

(2) Πας εισερχόμενος ή εξερχόμενος της Δημοκρατίας οφείλει να απαντά εις ερωτήσεις, αίτινες ήθελον τεθή αυτώ υπό του αρμοδίου λειτουργού, καθ' όσον αφορά εις τας αποσκευάς αυτού και οιονδήποτε είδος περιεχόμενον εν αυταίς ή κομιζόμενον υπ' αυτού προς τούτοις δε, εφ' όσον κληθή υπό του αρμοδίου λειτουργού, να προσκομίζη προς έλεγχον τας αποσκευάς του και παν τοιούτον είδος, εν ω τόπω, χρόνω και τρόπω, ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει:

Νοείται ότι, τη αιτήσει οιουδήποτε προσώπου εισερχομένου ή εξερχομένου της Δημοκρατίας, ο έλεγχος διενεργείται εις ιδιαίτερον χώρον καθοριζόμενον επί τούτω υπό του Διευθυντού.

(3) Πας όστις παραλείπει να δηλώση ό,τιδήποτε ή να προσκομίση αποσκευάς ή έτερα είδη προς έλεγχον συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν την εις τριπλούν αξίαν του μη δηλωθέντος είδους ή των μη προσκομισθεισών προς έλεγχον αποσκευών ή ειδών αναλόγως της περιπτώσεως, ή τας £500 ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών προς τούτοις, παν είδος υποκείμενον εις οιονδήποτε δασμόν ή φόρον, όπερ ήθελεν εξευρεθή κεκρυμμένον ή όπερ δεν ήθελε δηλωθή, ως και παν είδος, όπερ εισέρχεται ή εξέρχεται της Δημοκρατίας κατά παράβασιν οιασδήποτε απαγορευτικής διατάξεως ή περιορισμού, εκάστοτε τελούντος εν ισχύϊ, καθ' όσον αφορά εις τα τοιαύτα είδη δυνάμει οιουδήποτε νομοθετήματος υπόκειται εις δήμευσιν.

(4) Διά Διατάγματος δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να προνοήση περί της παραχωρήσεως απαλλαγών εκ των τελωνειακών δασμών εις πρόσωπα εισερχόμενα εν τη Δημοκρατία· οιαδήποτε τοιαύτη απαλλαγή δύναται να περιβληθή τον τύπον είτε απαλλαγής εκ της καταβολής του δασμού είτε προνοίας δυνάμει της οποίας το πληρωτέον υπό μορφήν δασμού ποσόν θα είναι έλασσον του άλλως πως πληρωτέου τοιούτου.

(5)Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (4), διά Διατάγματος δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, το Υπουργικών Συμβούλιον δύναται να προνοήση ότι, εις τοιαύτας περιπτώσεις και εις τοιαύτην έκτασιν, ως ήθελε καθορισθή εν τω Διατάγματι, εν ποσόν υπολογιζόμενον κατά τον καθοριζόμενον εν τω Διατάγματι συντελεστήν, θέλει λογισθή ως το κατ' αποκοπήν συνολικόν ποσόν, το πληρωτέον υπό μορφήν τελωνειακών δασμών καθ' όσον αφορά εις εμπορεύματα εισαγόμενα υπό προσώπου εισερχομένου εν τη Δημοκρατία· ουχ ήττον όμως παν Διάταγμα περιέχον πρόνοιαν ως η προμνησθείσα δέον όπως παρέχη τω ενδιαφερομένω το δικαίωμα να επιλέξη όπως ο τελωνειακός δασμός επιβληθή επί των ειρημένων εμπορευμάτων κατά τους συντελεστάς, οίτινες θα εφηρμόζοντο ελλείψει της τοιαύτης προνοίας.

(6) Διάταγμα εκδιδόμενον δυνάμει του παρόντος άρθρου-

(α) δύναται να υπαγάγη οιανδήποτε υπ' αυτού προνοουμένην απαλλαγήν εις όρους, περιλαμβανομένων και όρων εκπληρωθησομένων μετά την εισαγωγήν των εμπορευμάτων, εφ' ων τυγχάνει εφαρμογής η απαλλαγή·

(β) δύναται να περιέχη τοιαύτας παρεμπίπτουσας και συμπληρωματικός προνοίας, ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε κρίνει αναγκαίας ή σκοπίμους, περιλαμβανομένων και προνοιών διά την δήμευσιν εμπορευμάτων εν περιπτώσει μη εκπληρώσεως οιουδήποτε όρου, υφ' ον τα εμπορεύματα έτυχον απαλλαγής εκ του δασμού·

(γ) δύναται να περιέχη διαφορετικός προνοίας διά διαφορετικός περιπτώσεις ή περιστάσεις ή διά διαφορετικός κατηγορίας περιπτώσεων, περιστάσεων ή προσώπων.

(7) Ουδέν των εν Διατάγματι δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδοθησομένων θέλει ερμηνευθή ως επιτρέπον την εισαγωγήν οιουδήποτε είδους κατά παράβασιν οιασδήποτε απαγορευτικής διατάξεως ή περιορισμού εκάστοτε τελούντος εν ισχύϊ καθ' όσον αφορά εις το τοιούτον είδος, δυνάμει οιουδήποτε νομοθετήματος.