Επιστροφή του δασμού επί εμπορευμάτων επιστρεφομένων ή καταστρεφομένων υπό του εισαγωγέως

157.-(1) Τηρουμένων των όρων, ους ο Διευθυντής ήθελε κατά το δοκούν επιβάλει, εφ' όσον αποδειχθή τω Διευθυντή ότι-

(α)τα εμπορεύματα εισήχθησαν δυνάμει συμβάσεως πωλήσεως και ότι ο χαρακτηρισμός, ποιότης ή κατάστασις των εμπορευμάτων αντίκειται προς τας προνοίας της τοιαύτης συμβάσεως ή ότι τα εμπορεύματα κατά την διαμετακόμισιν αυτών υπέστησαν βλάβην· και

(β) ότι ο εισαγωγεύς τη συναινέσει του πωλητού είτε-

(i) επέστρεψε τα μη χρησιμοποιηθέντα εμπορεύματα εις τον πωλητήν και επί τω σκοπώ τούτω συνεμορφώθη προς τας διατάξεις του άρθρου 41, καθ' όσον αφορά εις την κατάθεσιν διασαφήσεως εξαγωγής, ως εάν επρόκειτο περί εμπορευμάτων υποκειμένων εις τας διατάξεις του εν λόγω άρθρου· ή

(ii) κατέστρεψε τα μη χρησιμοποιηθέντα εμπορεύματα, ο εισαγωγεύς κέκτηται το δικαίωμα όπως απαιτήση παρά του Διευθυντού επιστροφήν παντός τελωνειακού δασμού καταβληθέντος επί τη εισαγωγή των εμπορευμάτων.

(2) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων τυγχάνει εφαρμογής επί εμπορευμάτων εισαγομένων υπό τον όρον εγκρίσεως τούτων, πωλήσεως ή επιστροφής ή υπό παρόμοιον τινά όρον.