Εξουσία ερεύνης οχημάτων και σκαφών

184.-(1) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας εξουσίας παραχωρουμένης δυνάμει του παρόντος Νόμου, οσάκις υφίσταται εύλογος υποψία ότι οιονδήποτε όχημα ή σκάφος μεταφέρει ή δυνατόν να μεταφέρη εμπορεύματα, άτινα-

(α) υπόκεινται εις δασμόν ή φόρον μη καταβληθέντα εισέτι ή δι' ον δεν παρεσχέθη εγγύησις·

(β) μεταφέρονται παρανόμως εκ τίνος τόπου εις έτερον·

(γ) άλλως υπόκεινται εις δήμευσιν δυνάμει των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων,

πας λειτουργός ή αστυνομικός δύναται να σταματήση και ερευνήση το όχημα ή σκάφος.

(2) Εάν ο έχων την ευθύνην του οχήματος ή σκάφους, κληθείς υπό λειτουργού ή αστυνομικού αρνηθή να σταματήση ή να επιτρέψη την διεξαγωγήν ερεύνης επί του οχήματος ή σκάφους, ούτος υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.