Εξουσία ερεύνης οικημάτων

183.-(1) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας εξουσίας παραχωρουμένης υπό του παρόντος Νόμου, εφ' όσον υπάρχει εύλογος υποψία ότι οιονδήποτε πράγμα υποκείμενον εις δήμευσιν δυνάμει των περί Τελωνείων ή Φόρων Καταναλώσεως Νόμων φυλάττεται ή αποκρύπτεται εν οιαδήποτε οικοδομή ή τόπω, των κατοικιών εξαιρουμένων, οιοσδήποτε λειτουργός δύναται να εισέλθη εν τη οικοδομή ή τόπω τούτω καθ' οιονδήποτε χρόνον, εν καιρώ ημέρας ή νυκτός, και να ερευνήση, κατάσχη, κατακρατήση ή μεταφέρη παν τοιούτον πράγμα, προσέτι δε, καθ' ην έκτασιν ήθελε παραστή εύλογος προς τούτο ανάγκη, να διαρρήξη οιανδήποτε θύραν, παράθυρον ή δοχείον και να παραβιάση και μεταφέρη παν έτερον κώλυμα ήθελε παρουσιασθή: Νοείται ότι δεν επιτρέπεται είσοδος εν καιρώ νυκτός ειμή τη συνοδεία αστυνομικού.

(2) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου ή οιασδήποτε ετέρας εξουσίας παραχωρουμένης δυνάμει του παρόντος Νόμου, εάν δικαστής επαρχιακού Δικαστηρίου πεισθή, επί τη ενόρκω καταγγελία λειτουργού τίνος, ότι υφίσταται εύλογος υποψία ως εν τοις ανωτέρω, ούτος δύναται δι' εντάλματος φέροντος την υπογραφήν αυτού, παρεχομένου καθ' οιανδήποτε ημέραν, να εξουσιοδοτήση τον εν λόγω λειτουργόν ή παν έτερον εν τω εντάλματι κατονομαζόμενον πρόσωπον, όπως εισέλθη και ερευνήση πάσαν ούτω κατονομαζομένην οικοδομήν ή τόπον.

(3) Οσάκις υφίσταται εύλογος υποψία ότι άμβυξ, σκεύος, αγγείον, οινοπνευματώδη ή υλικά κατασκευής οινοπνευματωδών παρανόμως φυλάττονται ή είναι εναποτεθεί μένα εν οιαδήποτε οικοδομή ή τόπω, το αμέσως προηγούμενον εδάφιον τυγχάνει εφαρμογής και επί παντός αστυνομικού καθ' ον τρόπον τυγχάνει εφαρμογής και επί λειτουργού.