Δειγματοληψία

182.-(1) Ο λειτουργός δύναται κατά πάντα χρόνον να λαμβάνη δείγματα εμπορευμάτων-

(α)εφ' ων κέκτηται δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσίαν εξετάσεως· ή

(β) άτινα κείνται εν οικήματι ένθα κατασκευάζονται, παρασκευάζονται ή υπόκεινται εις οιανδήποτε επεξεργασίαν εμπορεύματα υποκείμενα εις τινα δασμόν ή φόρον· ή

(γ) άτινα, υποκείμενα εις δασμόν ή φόρον καταναλώσεως κατέχονται υπό τίνος προσώπου ως αποθέματα της επιχειρήσεως του ή ως υλικά βιομηχανοποιήσεως ή επεξεργασίας.

(2) Οσάκις λειτουργός τις λαμβάνει εξ οιουδήποτε σκεύους, σωλήνος ή αγγείου εν τω οικήματι οινοπνευματοποιού Α' κατηγορίας ή ζυθοποιού, δείγμα οιουδήποτε προϊόντος ή υλικού κατασκευής-

(α)ο οινοπνευματοποιός ή ζυθοποιός ούτος δύναται, εφ' όσον το επιθυμεί να ανακινήση και αναμίξη το περιεχόμενον του σκεύους, σωλήνος ή αγγείου πριν ή ληφθή το δείγμα· και

(β) το ληφθέν υπό του λειτουργού δείγμα λογίζεται αντιπροσωπευτικόν ολοκλήρου του περιεχομένου του εν λόγω σκεύους, σωλήνος ή αγγείου.

(3) Άπαντα τα δυνάμει του παρόντος άρθρου λαμβανόμενα δείγματα διατίθενται, καθ' ον τρόπον ο Διευθυντής θέλει εκάστοτε ορίσει.

(4) Εν η περιπτώσει δυνάμει του παρόντος άρθρου διενεργείται δειγματοληψία εξ εμπορευμάτων υποκειμένων εις τελωνειακόν δασμόν ή φόρον τινά καταναλώσεως μετά την καταβολήν του εν λόγω δασμού ή φόρου, εξαιρουμένων-

(α) δειγμάτων λαμβανομένων, ότε το πρώτον κατατίθεται διασάφησις επί τη εισαγωγή των·

(β) δειγμάτων λαμβανομένων εξ εμπορευμάτων, αναφορικώς προς άτινα προβάλλεται αξίωσις επιστροφής, εκπτώσεως απαλλαγής ή αποδόσεως του εν λόγω δασμού ή φόρου,

και σκοπείται κατακράτησις του ούτω λαμβανομένου δείγματος, ο διενεργών την δειγματοληψίαν λειτουργός οφείλει όπως, τη αιτήσει του κατέχοντος τα εμπορεύματα προσώπου, καταβάλη διά το δείγμα, εκ μέρους του Διευθυντού, εύλογον ποσόν ανάλογον προς την χονδρικήν αξίαν τούτου.