Εξουσία εξετάσεως και εξελέγξεως εμπορευμάτων

181.-(1) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας εξουσίας παραχωρουμένης διά του παρόντος Νόμου, ο λειτουργός κέκτηται εξουσίαν εξετάσεως και εξελέγξεως εμπορευμάτων-

(α) εισαγομένων· ή

(β) αποταμιευμένων εν τινι δημοσία ή ιδιωτική αποθήκη αποταμιεύσεως· ή

(γ) φορτωθέντων εν πλοίω ή αεροσκάφει εις οιονδήποτε τόπον εν τη Δημοκρατία· ή

(δ) δηλουμένων προς εξαγωγήν ή προς χρήσιν αυτών ως εφοδίων· ή

(ε) κομιζομένων εις οιονδήποτε τόπον εν τη Δημοκρατία προς εξαγωγήν ή φόρτωσιν αυτών προς εξαγωγήν ή ως εφοδίων· ή

(στ) εν πάση περιπτώσει, καθ' ην προβάλλεται οιαδήποτε αξίωσις προς επιστροφήν, έκπτωσιν ή απαλλαγήν ή απόδοσιν καταβληθέντος δασμού ή φόρου, επί τούτω δε δύναται να απαιτήση όπως ανοιχθή και κενωθή οιονδήποτε δοχείον.

(2) Πάσα δυνάμει του παρόντος Νόμου εξέτασις εμπορευμάτων διενεργείται εις τον επί τούτω υπό του Διευθυντού καθοριζόμενον τόπον.

(3) Εν τη περιπτώσει τοιούτων εμπορευμάτων, ως ο Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε καθορίσει, και υπό τους κατά το δοκούν υπ' αυτού επιβαλλομένους όρους, ο λειτουργός δύναται να επιτρέψη όπως τα εμπορεύματα συσσωρευθώσιν, ταξινομηθώσιν, τεθώσιν καθ' ομάδας, συσκευασθώσιν ή ανασυσκευασθώσιν πριν ή διενεργηθή η εξέλεγξις τούτων.

(4) Το άνοιγμα, αποσυσκευασία, ζύγισις, καταμέτρησις, ανασυσκευασία, συσσώρευσις, ταξινόμησις, θέσις καθ' ομάδας, σήμανσις, αρίθμησις, φόρτωσις, εκφόρτωσις, μεταφορά ή αποβίβασις εμπορευμάτων ή των περιεχόντων ταύτα δοχείων, η γενομένη επί τω τέλει εξετάσεως αυτών υπό τίνος λειτουργού, μεταφοράς ή αποταμιεύσεως τούτων, διενεργείται υπό του ιδιοκτήτου των εμπορευμάτων ή δαπάναις αυτού, όστις και οφείλει να παράσχη πάσαν προς τούτο αναγκαίαν διευκόλυνσιν ή βοήθειαν.

(5) Εισαγόμενα εμπορεύματα, υποκείμενα δυνάμει του παρόντος Νόμου εις την εξουσίαν λειτουργού τίνος προς εξέτασιν, άτινα άνευ αδείας του αρμοδίου λειτουργού μεταφέρονται εκ του τελωνειακού ελέγχου, πριν ή ταύτα υποστώσιν την αναγκαίαν εξέτασιν, υπόκεινται εις δήμευσιν· πας δε όστις ούτω μεταφέρει ταύτα, πράττων ούτω με πρόθεσιν καταδολιεύσεως της Δημοκρατίας εξ οιουδήποτε δασμού ή φόρου, βαρύνοντος τα εν λόγω εμπορεύματα ή ίνα καταστρατηγήση απαγορευτικήν διάταξιν ή περιορισμόν, εκάστοτε τελούντα εν ισχύϊ, καθ' όσον αφορά εις τα τοιαύτα εμπορεύματα δυνάμει νομοθετικής τίνος πράξεως, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν την εις τριπλούν αξίαν των εμπορευμάτων ή τας £1500 ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών ή εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(6) Ανεξαρτήτως των προηγουμένων διατάξεων του παρόντος άρθρου, οσάκις η υπό του παρόντος άρθρου ή ετέρας τινός διατάξεως του παρόντος Νόμου επιτρέπεται ή επιβάλλεται η δι' οιονδήποτε σκοπόν εξέλεγξις εμπορευμάτων υπό τίνος λειτουργού, ο Διευθυντής δύναται τη συναινέσει του ιδιοκτήτου των εμπορευμάτων, να αποδεχθή εξέλεγξιν των εμπορευμάτων διενεργηθείσαν υπό ετέρου τινός προσώπου επί τούτω εγκεκριμένου υπ' αμφοτέρων, του Διευθυντού και του ιδιοκτήτου των εμπορευμάτων.