Εξουσία προς απαίτησιν διευκολύνσεων, κ.λ.π.

180.-(1) Πας έμπορος υποκείμενος εις τας διατάξεις των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και πας έτερος, όστις ήθελεν κληθή υπό του Διευθυντού δυνάμει του παρόντος Νόμου όπως παράσχη εγγύησιν αναφορικώς προς οιονδήποτε οίκημα ή τόπον προοριζόμενον διά τον έλεγχον εμπορευμάτων υπό τίνος λειτουργού, υπέχει υποχρέωσιν όπως-

(α)παρέχη πάντα ευλόγως αναγκαίον μέσον και διευκόλυνσιν, ίνα ο λειτουργός δυνηθή να εξελέγξη ή εξετάση ή ερευνήση ή ενασκήση οιονδήποτε έτερον καθήκον εν τω οικήματι του εν λόγω εμπόρου ή εις τας αποθήκας αποταμιεύσεως ή τόπου, ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει·

(β)φυλάττη τα ούτω παρεχόμενα μέσα εις πρόσφορον μέρος, επί τούτω εγκριθέν υπό του αρμοδίου λειτουργού· και

(γ) επιτρέπη τω αρμοδίω λειτουργώ, όπως κατά πάντα χρόνον, ποιήται χρήσιν παντός ούτω παρεχομένου μέσου και παρέχη αυτώ πάσαν προς εκτέλεσιν των καθηκόντων του αναγκαίαν βοήθειαν,

πας δε όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος εδαφίου, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.

(2) Πας έμπορος υποκείμενος εις τας διατάξεις των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και παν τοιούτον έτερον πρόσωπον ως εν τοις ανωτέρω, δέον όπως παρέχωσιν και φυλάττωσιν άπαντα τα σύνεργα τα αναγκαία διά την τοποθέτησιν κλείθρων υπό του αρμοδίου λειτουργού επί του οικήματος του εν λόγω εμπόρου ή προσώπου ή εφ' οιουδήποτε διαμερίσματος τοιούτου οικήματος ή επί παντός αγγείου, σκεύους ή ετέρας πάσης φύσεως συσκευής φυλαττομένης εν αυτώ, εάν δε παραλείψη να πράξη ούτω-

(α)ο αρμόδιος λειτουργός προμηθεύεται τα σύνεργα και εκτελεί πάσαν διά την συντήρησιν αυτών αναγκαίαν εργασίαν, αι δε διενεργούμενοι προς τούτο δαπάναι καταβάλλονται, εφ' όσον απαιτηθώσιν, υπό του εμπόρου ή ετέρου τοιούτου προσώπου· και

(β)ο ως εν τοις ανωτέρω έμπορος ή έτερον πρόσωπον, όστις παραλείπει να καταβάλη τας δαπάνας ταύτας, απαιτηθείσας εξ αυτού, υπόκειται επιπροσθέτως εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.

(3) Εάν έμπορος υποκείμενος εις τας διατάξεις των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων ή πρόσωπον ως εν τοις ανωτέρω ή οιοσδήποτε υπάλληλος αυτού-

(α) εκουσίως καταστρέψη ή επαγάγη βλάβην εις τοιούτον σύνεργον ή κλείθρον ή προς τούτο χρησιμοποιουμένην κλείδα ή οιανδήποτε επιγραφήν ή σφραγίδα τεθειμένη επί τοιούτου κλείθρου· ή

(β) παρανόμως επιτύχη είσοδον εις τόπον ή αντικείμενον ησφαλισμένον υπό του τοιούτου κλείθρου· ή

(γ) έχη οιονδήποτε σύνεργον ή αντικείμενον, ούτινος σκοπείται η ασφάλεια, ούτω κατεσκευασμένον, ώστε να ματαιούται ο αντικειμενικός ούτος σκοπός,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £750.