Έγγυητήρια και εγγύησις

179.-(1) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ρητής διατάξεως περί εγγυήσεως, διαλαμβανομένης εν τοις περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοις, ο Διευθυντής δύναται κατά το δοκούν να απαιτήση παρά παντός προσώπου, όπως παράσχη εγγύησιν δι' εγγυητηρίου ή άλλως πως διά την τήρησιν παντός όρου, σχέσιν έχοντος προς τα τελωνεία ή τους φόρους καταναλώσεως.

(2) Παν εγγυητήριον εκδιδόμενον διά τους σκοπούς οιασδήποτε παραχωρηθείσης αρμοδιότητος-

(α) εκδίδεται διά την Δημοκρατίαν·

(β) είναι έγκυρον και εάν έτι υπογραφή υπό προσώπου μη συμπληρώσαντος το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας του·

(γ) δυνατόν να ακυρωθή κατά πάντα χρόνον υπό του Διευθυντού ή τη εντολή αυτού.