Εξουσία προς συμβιβασμόν αδικημάτων

178.-(1) Εξαιρουμένης της περιπτώσεως αδικημάτων δυνάμει των άρθρων 9 και 10, ο Διευθυντής και πας επί τούτω εξουσιοδοτημένος υπό του Υπουργικού Συμβουλίου δύνανται να συμβιβάζωσιν οιονδήποτε αδίκημα ή πράξιν, ήτις ήθελε διαπραχθή ή δι' ην υπάρχει εύλογος υποψία ότι διεπράχθη υπό τίνος προσώπου κατά παρέκκλισιν ή παράβασιν των διατάξεων οιουδήποτε των περί Τελωνείων ή Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, υπό όρους καθοριζομένους υπ' αυτών κατά το δοκούν, κέκτηται δε πλήρη εξουσίαν, όπως αποδέχωνται εκ του προσώπου τούτου χρηματικήν πληρωμήν, μη υπερβαίνουσαν την ανωτάτην χρηματικήν ποινήν την προβλεπομένην υπό τίνος τελωνειακού νόμου διά το τοιούτο αδίκημα ή πράξιν.

(2) Επί τη πληρωμή του τοιούτου ποσού εις τον Διευθυντήν ή εξουσιοδοτημένον λειτουργόν, απαγορεύεται η λήψις περαιτέρω δικαστικών μέτρων διά το εν λόγω αδίκημα ή πράξιν εναντίον του ούτω συμβιβασθέντος, εάν δε ούτος τελή υπό κράτησιν αφίεται ελεύθερος.