Απόδειξις ωρισμένων ζητημάτων

177.-(1) Ισχυρισμός καθ' οιονδήποτε στάδιον διαδικασίας αρξαμένης δυνάμει των περί Τελωνείων ή Φόρων Καταναλώσεως Νόμων-

(α)ότι αύτη ήρξατο τη εντολή του Διευθυντού· ή

(β) ότι πρόσωπον τι φέρει ή έφερεν την ιδιότητα του Διευθυντού, λειτουργού ή δημοσίου υπαλλήλου· ή

(γ) ότι πρόσωπον είναι ή ήτο διωρισμένον ή εξουσιοδοτημένον υπό του Διευθυντού προς ενάσκησιν οιουδήποτε καθήκοντος ή ότι ησχολήθη κατ' εντολήν ή τη συναινέσει του Διευθυντού εις την ενάσκησιν οιουδήποτε καθήκοντος· ή

(δ) ότι απεδείχθη ή μη επαρκώς τω Διευθυντή οιονδήποτε ζήτημα συμφώνως οιασδήποτε των διατάξεων των ως είρηται νόμων· ή

(ε) ότι πλοίον τι είναι κυπριακόν· ή

(στ) ότι η απόρριψις ή καταστροφή εμπορευμάτων εγένετο ίνα αποφευχθή κατάσχεσις τούτων,

συνιστά μέχρις αποδείξεως του εναντίου επαρκή απόδειξιν του γεγονότος.

(2) Οσάκις εις οιανδήποτε διαδικασίαν, σχέσιν έχουσαν προς τα τελωνεία και τους όρους καταναλώσεως, ανακύπτει αμφισβήτησις περί τον τόπον προελεύσεως εμπορευμάτων ή καθ' όσον αφορά εις-

(α)το γεγονός της καταβολής δασμού ή φόρου αναφορικώς προς οιαδήποτε εμπορεύματα ή την παροχήν εγγυήσεως περί της καταβολής του τοιούτου δασμού ή φόρου· ή

(β) εάν ο χαρακτηρισμός ή φύσις εμπορευμάτων ή ετέρων πάσης φύσεως πραγμάτων είναι ο καθοριζόμενος εν τω κατηγορητηρίω, εντάλματι ή ετέρω δικονομικώ εγγράφω· ή

(γ) το νόμιμον της εισαγωγής ή εκφορτώσεως εμπορευμάτων εκ τίνος πλοίου ή σκάφους· ή

(δ) το νόμιμον της φορτώσεως εμπορευμάτων εν οιωδήποτε πλοίω ή αεροσκάφει ή το νόμιμον της εξαγωγής ή της διά υδάτινης οδού μεταφοράς αυτών· ή

(ε) το νόμιμον της μεταγωγής εμπορευμάτων εις οιονδήποτε τόπον, επί τω τέλει φορτώσεως τούτων εν οιωδήποτε πλοίω ή αεροσκάφει· ή

(στ) εάν εμπορεύματα υπόκεινται ή υπέκειντο εις απαγορευτικήν διάταξιν ή περιορισμόν επί τη εισαγωγή ή εξαγωγή των,

τότε, εφ' όσον η διαδικασία άρχεται υπό ή εναντίον του Διευθυντού ή λειτουργού τίνος, ή εναντίον οιουδήποτε ετέρου προσώπου, αναφορικώς προς οιανδήποτε πράξιν φερομένην ως γενομένην δυνάμει εξουσίας ή αρμοδιότητος εκχωρηθείσης δυνάμει των περί Τελωνείων ή Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, το βάρος της αποδείξεως φέρει το έτερον των μερών της τοιαύτης διαδικασίας.