Εξουσία προσωπικής ερεύνης

185.-(1) Οσάκις υφίσταται εύλογος υποψία ότι πρόσωπον τι μεταφέρει οιονδήποτε αντικείμενον-

(α)όπερ υπόκειται εις δασμόν ή φόρον, μη καταβληθέντα εισέτι ή δι' ον δεν παρεσχέθη εγγύησις·

(β) διά την εισαγωγήν ή εξαγωγήν, ούτινος εκάστοτε τελεί εν ισχύϊ απαγορευτική διάταξις ή περιορισμός δυνάμει οιασδήποτε νομοθετικής πράξεως, πας λειτουργός ή έτερον πρόσωπον, όπερ θέλει ενεργεί υπό τας εντολάς λειτουργού, δύναται να ερευνήση τούτο και παν επ' αυτού φερόμενον αντικείμενον:

Νοείται ότι-

(i) το πρόσωπον, εφ' ου θα διενεργηθή η έρευνα δύναται να απαιτήση όπως προσαχθή ενώπιον του δικαστηρίου ή προϊσταμένου του διεξάγοντος την έρευναν λειτουργού ή ετέρου προσώπου, όστις και θα εξετάση τους λόγους, εφ' ων εδράζεται η υποψία και θα αποφασίση εάν θα διενεργηθή έρευνα ή όχι·

(ii) απαγορεύεται η επί γυναικών ή κορασίδων διενέργεια ερεύνης δυνάμει του παρόντος άρθρου ειμή μόνον υπό γυναικών.