Εξουσία πληρωμής αμοιβών

186.Τηρουμένων των εντολών του Υπουργού, καθ' όσον αφορά εις το ποσόν, ο Διευθυντής κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν όπως καταβάλη αμοιβάς δι' οιανδήποτε υπηρεσίαν, ήτις κατ' αυτόν χρήζει αμοιβής, παρασχεθείσαν αυτώ αναφορικώς προς οιανδήποτε παραχωρηθείσαν αρμοδιότητα.