Εκτέλεσις και κατάσχεσις εναντίον εμπόρων υποκειμένων εις τας διατάξεις των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων

154.-(1) Οσάκις έμπορος υποκείμενος εις τας διατάξεις των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων οφείλει ποσόν τι αναφορικώς προς οιονδήποτε φόρον καταναλώσεως ή διά ποινήν επιβληθείσαν αυτώ δυνάμει των ως είρηται Νόμων, άπαντα τα υποκείμενα εις φόρον καταναλώσεως εμπορεύματα, ανεξαρτήτως εάν ο αναλογών αυτοίς φόρος κατεβλήθη ή όχι και άπαντα τα υλικά κατασκευής ή παραγωγής τοιούτων εμπορευμάτων ως και άπασαι αι συσκευαί, εξοπλισμός, μηχανήματα, εργαλεία, σκεύη και αγγεία, τα χρησιμοποιούμενα εις την τοιαύτην κατασκευήν ή παραγωγήν ή εις την παρασκευήν των τοιούτων υλικών ή δι' ων ενασκείται η εμπορία, αναφορικώς προς ην οφείλεται ο τοιούτος φόρος, άτινα εξευρίσκονται εν τη κατοχή ή υπό την φύλαξιν του εν λόγω εμπόρου ή του αντιπροσώπου του ή οιουδήποτε ετέρου προσώπου ενεργούντος διά λογαριασμόν του ή άτινα διετέλεσαν εν τη κατοχή ή υπό την φύλαξιν τοιούτου προσώπου-

(α)καθ' ον χρόνον επεβλήθη ο φόρος ή ηδύνατο κατά νόμον να επιβληθή ή εν όσω ο τοιούτος φόρος ήτο πληρωτέος και απαιτητός· ή

(β) καθ' ον χρόνον διεπράχθη το αδίκημα δι' ο επεβλήθη η τοιαύτη ποινή, υπόκεινται εις κατάσχεσιν εν περιπτώσει μη πληρωμής του εν λόγω ποσού.

(2) Παν εν εδαφίω (1) μνημονευόμενον ποσόν εισπράττεται δυνάμει των διατάξεων του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου του 1962 ή της Ποινικής Δικονομίας, αναλόγως της περιπτώσεως.