Ευθύνη προσώπου εμφανιζομένου ως ιδιοκτήτου

155. Πας όστις εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης ή όστις είναι ο κύριος διευθυντής επιχειρήσεως εμπόρου υποκειμένου εις τας διατάξεις των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων σχετικώς προς ην εδηλώθη οιονδήποτε οίκημα ή αντικείμενον ή όστις κατέχει ή ποιείται χρήσιν οιουδήποτε δηλωθέντος οικήματος ή αντικειμένου, υπέχει την αυτήν ευθύνην, και εάν έτι δεν συνεπλήρωσε την ηλικίαν των δεκαοκτώ ετών, ως και ο πραγματικός και αληθής ιδιοκτήτης της επιχειρήσεως, δι' άπαντας τους φόρους τους βαρύνοντας την εν λόγω επιχείρησιν και πάσας τας χρηματικός ποινάς, αίτινες ήθελον επιβληθή αναφορικώς, προς την επιχείρησιν ταύτην.