Γενική διάταξις περί τας αξιώσεις επιστροφής του καταβληθέντος δασμού ή φόρου

166.-(1) Πάσα αξίωσις προς επιστροφήν του καταβληθέντος δασμού ή φόρου δέον όπως υποβάλληται εν ω τύπω και περιέχη τοιαύτα στοιχεία, ως ο Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε ορίσει.

(2) Οσάκις υποβάλληται αξίωσις προς επιστροφήν καταβληθέντος δασμού ή φόρου, αναφορικώς προς οιαδήποτε εμπορεύματα-

(α) ούτος δεν επιστρέφεται, εκτός εάν καταδειχθή τω Διευθυντή ότι ο δασμός ή φόρος επί των τοιούτων εμπορευμάτων ή του εν αυτοίς περιεχομένου ή χρησιμοποιηθέντος εν τη κατασκευή ή παρασκευή των αντικειμένου, αναφορικώς προς ον προβάλλεται η αξίωσις, κατεβλήθη κατά νόμον και μηδέποτε επεστράφη· και

(β)ο καταβληθείς δασμός ή φόρος δεν επιστρέφεται, μέχρις ου το δικαιούμενον εις τούτον πρόσωπον ή ο αντιπρόσωπος αυτού προβή εις δήλωσιν, εν ω τύπω και τρόπω και περιέχουσαν τοιαύτα στοιχεία, ως ο Διευθυντής θέλει καθορίσει, ότι επληρώθησαν άπαντες οι όροι, υφ' ους επιτρέπεται κατά νόμον η επιστροφή καταβληθέντος δασμού ή φόρου· και

(γ)ο Διευθυντής δύναται να απαιτήση εκ παντός προσώπου, όπερ καθ' οιονδήποτε στάδιον είχεν οιονδήποτε συμφέρον επί των εμπορευμάτων ή αντικειμένου, όπως παράσχη πάσαν ευλόγως αναγκαίαν πληροφορίαν, ίνα ο Διευθυντής δυνηθή να αποφασίση, εάν ο δασμός ή φόρος κατεβλήθη κατά νόμον και μηδέποτε επεστράφη και ίνα καταστή δυνατός ο υπολογισμός του ποσού του εκάστοτε επιστρεπτέου δασμού ή φόρου και όπως προσαγάγη οιονδήποτε λογιστικόν βιβλίον ή έτερον πάσης φύσεως έγγραφον, αφορών εις τα εμπορεύματα ή αντικείμενον.

(3) Πας όστις παραλείπει να συμμορφωθή προς απαίτησιν του Διευθυντού δυνάμει της παραγράφου (γ) του αμέσως προηγουμένου εδαφίου γενομένην, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250.