Επέκτασις εφαρμογής των αφορωσών εις επιστροφήν του καταβληθέντος δασμού ή φόρου διατάξεων

165.-(1) Άνευ επηρεασμού οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου, εφ' όσον επιτρέπεται η επιστροφή του καταβληθέντος δασμού ή φόρου επί τη φορτώσει εμπορευμάτων ως εφοδίων, το αυτό επιτρέπεται, τηρουμένων των όρων και περιορισμών, ους ο Διευθυντής ήθελε κατά το δοκούν επιβάλει, και επί τη αποταμιεύσει των εμπορευμάτων τούτων προς χρήσιν αυτών ως εφοδίων.

(2) Άνευ επηρεασμού οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου, οσάκις ο καταβληθείς δασμός ή φόρος επιστρέφεται επί τη εξαγωγή των εμπορευμάτων ή επί τη αποταμιεύσει τούτων προς εξαγωγήν, τηρουμένων των όρων και περιορισμών, ους ο Διευθυντής ήθελε κατά το δοκούν επιβάλει, επιστρέφεται ωσαύτως ούτος επι τη φορτώσει των εμπορευμάτων ως εφοδίων ή, αναλόγως της περιπτώσεως, επί τη αποταμιεύσει τούτων ως εφοδίων.