Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου όπως επιβάλη υποχρέωσιν προς διασάφησιν και τελωνισμόν

57.-(1) Άνευ επηρεασμού οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του παρόντος Νόμου, αφορώσης εις την διασάφησιν ή τελωνισμόν εμπορευμάτων, το Υπουργικόν Συμβούλιον, εφ' όσον ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον εν τω δημοσίω συμφέροντι, δύναται διά Διατάγματος αυτού, να απαιτήση, αναφορικώς προς οιαδήποτε εμπορεύματα, διασάφησιν και τελωνισμόν τούτων εν ω τρόπω το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε καθορίσει προ της εξαγωγής ή της φορτώσεως αυτών προς εξαγωγήν, προς ακτοπλοϊκήν μεταφοράν ή ως εφοδίων.

(2)Άνευ επηρεασμού των διατάξεων των άρθρων 41 και 42, πας όστις ων υπόχρεως, δυνάμει Διατάγματος συμφώνως τω παρόντι άρθρω εκδοθέντος, όπως καταθέτη διασάφησιν ή επιτύχη τελωνισμόν αναφορικώς προς οιαδήποτε εμπορεύματα, φορτώνει ή εξάγει ή πειράται να φορτώση ή εξαγάγη τα εμπορεύματα ταύτα χωρίς να καταθέση τοιαύτην διασάφησιν ή πριν ή επιτύχη τελωνισμόν τούτων ή άλλως πως κατά παράβασιν του Διατάγματος, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.