Εκρηκτικαί ύλαι

56.-(1) Απαγορεύεται η φόρτωσις οιασδήποτε ύλης εκρηκτικής εν τη εννοία του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, εν οιωδήποτε πλοίω ή αεροσκάφει προς εξαγωγήν ή η φόρτωσις αυτής προς ακτοπλοϊκήν μεταφοράν ως φορτίου, μέχρις ου υποβληθή σχετική διασάφησις, εν ω τύπω και τρόπω και περιέχουσα τοιαύτα στοιχεία, ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει.

(2) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων των άρθρων 41 και 42, άπασαι αι ύλαι, αίτινες υποκείμενοι εις τας περί διασαφήσεως διατάξεις του παρόντος άρθρου εξάγονται ή φορτούνται ως εν τοις ανωτέρω άνευ της καταθέσεως τοιαύτης διασαφήσεως υπόκεινται εις δήμευσιν και ο εξαγωγεύς ή αναλόγως της περιπτώσεως ο φορτωτής είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.