Αδικήματα περί την ακτοπλοϊκήν μεταφοράν εμπορευμάτων

55.-(1) Εάν εν τη περιπτώσει ακτοπλοϊκού-

(α)αχθώσιν επ' αυτού ή μεταφερθώσιν εξ αυτού οιαδήποτε εμπορεύματα, εν θαλάσση ή εις οιονδήποτε τόπον εκτός της Δημοκρατίας·

(β) εξαιρέσει αφεύκτου τινός αιτίας, το πλοίον προσέγγιση εις οιονδήποτε τόπον εκτός της Δημοκρατίας ή παρεκκλίνη τον πλου του· ή

(γ) το πλοίον προσέγγιση εις οιονδήποτε τόπον εκτός της Δημοκρατίας και ο πλοίαρχος αυτού δεν αναφέρη εγγράφως το συμβεβηκός εις τον αρμόδιον λειτουργόν εν τω πρώτο λιμένι, εις ον ήθελε μετά ταύτα πλεύσει το πλοίον, ο πλοίαρχος είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.

(2)Άπαντα τα εμπορεύματα άτινα φορτούνται ή κομίζονται ακτοπλοϊκώς ή άτινα κομισθέντα ακτοπλοϊκώς εκφορτούνται εν οιωδήποτε τόπω εν τη Δημοκρατία κατά παράβασιν των διατάξεων των άρθρων 50 έως 52 ή κατά παράβασιν οιωνδήποτε Κανονισμών δυνάμει του αμέσως προηγουμένου άρθρου γενομένων ή, άτινα κομίζονται εις οιονδήποτε τόπον ίνα ούτω φορτωθώσι και μεταφερθώσιν ακτοπλοϊκώς, υπόκεινται εις δήμευσιν.

(3)Άπαντα τα εμπορεύματα, άτινα μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς ή φορτούνται ως εφόδια ακτοπλοϊκού κατά παράβασιν οιασδήποτε απαγορεύσεως ή περιορισμού, εκάστοτε τελούντος εν ισχύϊ αναφορικώς προς ταύτα δυνάμει οιασδήποτε νομοθετικής πράξεως ή, άτινα κομίζονται εις οιονδήποτε τόπον εν τη Δημοκρατία, ίνα ούτω μεταφερθώσιν ή φορτωθώσιν, υπόκεινται εις δήμευσιν και, εκτός οσάκις ρητώς προνοείται εν τη νομοθετική ή διοικητική πράξει, δι' ης επιβάλλεται η απαγόρευσις ή περιορισμός ετέρα χρηματική ποινή διά το αδίκημα, ο φορτωτής ή μέλλων φορτωτής είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.