Εξουσία εκδόσεως Κανονισμών καθ' όσον αφορά εις την ακτοπλοϊκήν μεταφοράν εμπορευμάτων

54.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς καθ' όσον αφορά εις την ακτοπλοϊκήν μεταφοράν εμπορευμάτων-

(α) διέποντας την φόρτωσιν και εκφόρτωσιν εμπορευμάτων και την δι' υδάτινης οδού μεταφοράν προς φόρτωσιν·

(β)προνοούντος την τήρησιν και προσαγωγήν υπό του πλοιάρχου ακτοπλοϊκού εγγράφου επί του μεταφερομένου εν τω πλοίω φορτίου ως ήθελε καθορισθή υπό των Κανονισμών.

(2) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει Κανονισμόν δυνάμει του παρόντος άρθρου γενόμενον, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250, τα δε εμπορεύματα αναφορικώς προς άτινα διεπράχθη το αδίκημα υπόκεινται εις δήμευσιν.