Πρόσθετοι εξουσίαι λειτουργών αναφορικώς προς ακτοπλοϊκά

53.-(1) Ο αρμόδιος λειτουργός δύναται να εξετάση οιαδήποτε εμπορεύματα κομιζόμενα υπό ακτοπλοϊκού ή προοριζόμενα προς μεταφοράν υπό τοιούτου πλοίου-

(α)κατά πάντα χρόνον, εν όσω ταύτα ευρίσκονται επί του πλοίου· ή

(β) εις οιονδήποτε τόπον εν τη Δημοκρατία εις ον τα εμπορεύματα ήχθησαν προς φόρτωσιν, ή εις ον εξεφορτώθησαν εκ του πλοίου,

και επί τούτω δύναται να απαιτήση όπως ανοιχθή και κενωθή οιονδήποτε δοχείον, δαπάναις του ιδιοκτήτου των εμπορευμάτων, δαπάναις ούτινος διενεργείται και η εκ νέου συσκευασία τούτων.

(2) Ο αρμόδιος λειτουργός-

(α) δύναται να επιβιβασθή επί ακτοπλοϊκού και ερευνήση τούτο κατά πάντα χρόνον διαρκούντος του πλου·

(β)δύναται κατά πάντα χρόνον να απαιτήση την προσκόμισιν παντός εγγράφου, όπερ κατά νόμον έδει να ευρίσκετο επί του πλοίου προς εξέτασιν εάν δε ο πλοίαρχος κληθείς προς τούτο παραλείψη να προσκομίση τοιούτον έγγραφον τω αρμοδίω λειτουργώ, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £100.