Άδεια απόπλου ακτοπλοϊκού

52.-(1) Επιφυλαττομένων των προνοιών του παρόντος άρθρου και των όρων, ους ο Διευθυντής ήθελεν επιβάλει, πριν ή ακτοπλοϊκόν αποπλεύση εξ οιουδήποτε λιμένος, ο πλοίαρχος αυτού οφείλει να καταθέση παρά τω αρμοδίω λειτουργώ έγγραφον εν ω τύπω και τρόπω και περιέχον τοιαύτα στοιχεία, ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει· το έγγραφον τούτο υπογραφέν υπό του αρμοδίου λειτουργού συνιστά άδειαν απόπλου του πλοίου εκ του λιμένος τούτου και άδειαν μεταφοράς των εμπορευμάτων, εις α αφορά το κατατεθέν έγγραφον. (2) Εάν ακτοπλοϊκόν αποπλεύση εκ τίνος λιμένος πριν ή κατατεθή έγγραφον επακριβές ως εν τοις ανωτέρω, ο πλοίαρχος αυτου υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £100.