Εξαιρετικοί διατάξεις καθ'όσον αφορά εις ακτοπλοϊκόν εμπόριον

51 .-(1) Τηρουμένων των όρων και περιορισμών ους ήθελεν εν εκάστη περιπτώσει επιβάλει κατά το δοκούν, ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψη εις πλοίον όπως μεταφέρη εμπορεύματα ακτοπλοϊκώς, παρά το γεγονός ότι τούτο μεταφέρει εμπορεύματα κομισθέντα επ' αυτού εκ της αλλοδαπής, δι' α δεν κατετέθη εισέτι διασάφησις επί τη εισαγωγή των: Νοείται ότι πλοίον, εις ο επετράπη τοιαύτη ακτοπλοϊκή μεταφορά δεν λογίζεται διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως ακτοπλοϊκόν.

(2) Τηρουμένων των όρων και περιορισμών, ους ήθελεν εν εκάστη περιπτώσει επιβάλει κατά το δοκούν, ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψη όπως, εμπορεύματα κομισθέντα υπό του πλοίου εισαγωγής εις τινα τόπον εν τη Δημοκρατία, αποστελλόμενα όμως και προοριζόμενα προς παράδοσιν εις έτερον τόπον ωσαύτως εν τη Δημοκρατία, μεταφορτωθώσι πριν ή κατατεθή η κατά νόμον διασάφησις εισαγωγής, εις έτερον πλοίον προς ακτοπλοϊκήν μεταφοράν αυτών εν τω ετέρω τούτω τόπω.

(3) Εν η περιπτώσει πλοίον τι ήρξατο την φόρτωσιν εμπορευμάτων εις τινα τόπον εν τη Δημοκρατία προς εξαγωγήν ή ως εφοδίων διά πλουν εκτός της Δημοκρατίας, και προτίθεται να πλεύση εις οιονδήποτε έτερον τόπον εν τη Δημοκρατία ίνα συμπληρώση την φόρτωσιν αυτού, ο Διευθυντής δύναται, τηρουμένων των όρων ους ήθελε κατά το δοκούν εν εκάστη περιπτώσει επιβάλει, να επιτρέψη εις το πλοίον όπως μεταφέρη έτερα εμπορεύματα ακτοπλοϊκώς, μέχρις ου περατωθή η φόρτωσις αυτού.

(4) Εν η περιπτώσει ήθελεν επιτραπή η ακτοπλοϊκή μεταφορά εμπορευμάτων δυνάμει του παρόντος άρθρου, άπαντα τα εμπορεύματα άτινα φορτούνται, εκφορτούνται, κομίζονται ή άλλως πως υπόκεινται εις μεταχείρισιν κατά παράβασιν όρου ή περιορισμού τεθέντος υπό του Διευθυντού, υπόκεινται εις δήμευσιν και ο πλοίαρχος είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £100.