Ακτοπλοϊκόν εμπόριον

50.-(1) Επιφυλαττομένων των διατάξεων του αμέσως επομένου άρθρου, παν πλοίον, όπερ θέλει εκάστοτε χρησιμοποιείται εις την ακτοπλοϊκήν μεταφοράν εμπορευμάτων, μεταξύ διαφόρων τόπων εν τη Δημοκρατία, λογίζεται διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως ακτοπλοϊκόν.

(2) Επιφυλαττομένων των διατάξεων του αμέσως επομένου άρθρου, απαγορεύεται η μεταφορά εμπορευμάτων δι' α δεν κατετέθη εισέτι διασάφησις επί τη εισαγωγή των ή εμπορευμάτων προοριζομένων προς εξαγωγήν, επί πλοίου χρησιμοποιουμένου εις την ακτοπλοϊκήν μεταφοράν εμπορευμάτων.

(3) Ο Διευθυντής δύναται εκάστοτε να εκδίδη οδηγίας, καθ' όσον αφορά εις το εάν εμπόριον δι' υδατίνων οδών μεταξύ διαφόρων μερών εν τη Δημοκρατία θα λογίζεται ως ακτοπλοϊκή μεταφορά εμπορευμάτων.