Επιστροφή καταβληθέντος δασμού ή φόρου επί εμπορευμάτων υποστάντων βλάβην ή καταστραφέντων μετά την φόρτωσιν

167.-(1) Εφ' όσον αποδειχθή τω Διευθυντή, ότι εμπορεύματα, μετά την προσηκόντως γενομένην φόρτωσιν αυτών προς εξαγωγήν κατεστράφησαν εκ τυχαίου συμβεβηκότος επί του πλοίου ή αεροσκάφους της εξαγωγής, επιστρέφεται ο καταβληθείς δασμός ή φόρος κατά τον αυτόν τρόπον, ως εάν τα εμπορεύματα εξήγοντο εις τον προορισμόν των.

(2) Εφ' όσον αποδειχθή τω Διευθυντή, ότι οιαδήποτε εμπορεύματα, μετά την προσηκόντως γενομένην φόρτωσιν αυτών προς εξαγωγήν, υπέστησαν ουσιώδη ζημίαν εκ τυχαίου συμβεβηκότος επί του πλοίου ή αεροσκάφους της εξαγωγής, και τη συναινέσει του Διευθυντού και υπό τους όρους, ους ούτος θέλει επιβάλει, τα εμπορεύματα αποβιβασθώσιν ή εκφορτωθώσι και εκ νέου κομισθώοιν εν τη Δημοκρατία και είτε εγκαταλειφθώσιν εις τον Διευθυντήν ή καταστραφώσιν, επιστρέφεται ο αναφορικώς προς τα εμπορεύματα καταβληθείς δασμός ή φόρος, ως εάν ταύτα εξήγοντο προσηκόντως εις τον προορισμόν των· ανεξαρτήτως δε οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου νόμου, αφορώντος εις την επανεισαγωγήν εξαχθέντων εμπορευμάτων, το πρόσωπον εις ο οφείλεται ή εις ο επεστράφη οιονδήποτε τοιούτο ποσόν, δεν υποχρεούται να πληρώση δασμόν επί των εμπορευμάτων των δυνάμει του παρόντος εδαφίου αποβιβαζομένων, εκφορτουμένων ή εκ νέου προσκομιζομένων εν τη Δημοκρατία.