Σημείωση
3 του Ν94/70Έναρξις ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται την 28ην Δεκεμβρίου 1970.